ENSAIOS COLECTIVOS

“Consideracións críticas sobre Celso Emilio Ferreiro articulista, as súas colaboracións en El Faro de Vigo, 1950-1956”, en Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro coordinado por Rosario Alvarez ; organizado polo Departamento de Filoloxía Galega, Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1992. Vol. 1., pp. 397-471.

“Cunqueiro e Fole a propósito dun artigo exhumado”, en Congreso Álvaro Cunqueiro. Organización, Dirección Xeral de Cultura. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura, 1993, pp. 413-417.

“Xosé Manuel Beiras e a emigración, un fragmento de Por unha Galicia liberada”, en Comentarios de textos populares e de masas. Edición de Claudio Rodríguez Fer, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1994, pp. 147-171.

Diccionario da literatura galega. I, Vigo: Galaxia, 1995.

“Achegamento a Rafael Dieste no xornalismo galego dos anos vinte”, en Tentativas sobre Dieste. Arturo Casas (coord.) ; A. Abuín González et al. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1995, pp. 95-108.

“Entre dúas literaturas”, en Rafael Dieste: actas do Congreso celebrado na Coruña os días 25, 26 e 27 de maio de 1995. Coordinador, Xosé Luis Axeitos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996, pp. 55-66.

“Recompilación de críticas e outros textos sobre Retorno a Tagen Ata”, en Retorno a Tagen Ata. X.L. Méndez Ferrín , Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1996.

“Entrevistas dispersas a Fole”, en A Nosa Terra. A nosa cultura, nº. 17 (1997) ; p. 17-22.

“Cronoloxía”, en Johán de Cangas, Martín Codax, Meendinho, 1200-1350 : lírica medieval. Víctor F. Freixanes et al., Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1998, pp. 26-30.

“Unha perspectiva sobre o ensaio galego”, en Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa. Edición ó coidado de Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Amelia Rodrigues Esteves; coordinación Luís Alonso Girgado, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998, pp. 249-268.

“A obra literaria de Blanco Torres e a súa fortuna crítica”, en Roberto Blanco Torres : xornadas de alerta e agonía. Juan L. Blanco Valdés et al., Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1999, pp. 57-84.

“A recepción da poesía de Roberto Blanco Torres”, en Roberto Blanco Torres : vida e obra : actas das Xornadas de Cuntis. Xosé Ramón Barreiro Fernández et al., Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1999.

“Un caso de alofonía, Joao Verde”, en Cinguidos por unha arela común : homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Edición coordinada por Rosario Alvarez e Dolores Vilavedra, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1999, 2 v., Vol. 2, pp. 1043-1060., pp. 89-101.

“Unha cala na prensa de posguerra, Faro de Vigo 1949-1964, a cultura galega entre a precariedade e a resistencia”, en Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero reunidos e editados por José Luís Rodríguez, Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia-Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2000, V.2, pp. 911-922.

“Cronobiografía”, en Manuel Luís Acuña. Edición literaria Ramón Nicolás Rodríguez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2000, pp 11-25.

“Fírgoas e Acuña, historia íntima dun encontro e outras reflexións”, en Manuel Luís Acuña. Edición literaria Ramón Nicolás Rodríguez , Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2000, pp. 111-115.

“Problemática do Modernismo en Galicia : Cabanillas, Noriega e epígonos do Rexurdimento século XX”, en Galicia Literatura. A literatura anterior á Guerra Civil. Coordinación, Anxo Tarrío Varela, A Coruña: Hércules de Ediciones, 2000, pp. 27-81.

“Algunhas calas no epistolario de Bouza Brey a Otero Pedrayo e Fernández del Riego” en Xornadas sobre Fermín Bouza-Brey : actas das xornadas relizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Ponteareas, os días 15 e 16 de marzo de 2001, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2001, pp. 55-65.

“A apreciación da poesía de D. Eladio Rodríguez: dos anni mirabiles ao esquecemento posterior”, en Eladio Rodríguez : 1864-1949 : unha fotobiografía, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, pp. 77-84.

“O poeta descuberto”, en Actas do I Congreso Manuel Luís Acuña. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte, Santiago de Compostela: Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 2001, pp. 35-45.

“O motivo dos nenos na poesía de Manuel Luís Acuña”, en Actas do I Congreso Manuel Luís Acuña. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte, Santiago de Compostela: Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 2001, pp. 73-81.

“Unha bóla de neve”, en Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña: La Voz de Galicia, 2002, pp. 95-96.

“E se Deus xoga aos dados”, en Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia,A Coruña: La Voz de Galicia, 2002, pp. 527- 528.

“Tránsito espiral”, en Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña: La Voz de Galicia, 2002, pp 487-488.

“Curros Enríquez e o seu cabodano na prensa galeguista de preguerra : (discursos, prosas e poemas)”, en Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo". Celanova, 13-15 de setembro do 2001. Edición a cargo de, Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo, Begoña Tajes Marcote. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004, vol. 2, pp. 361- 404.

“Unha cala nos medios impresos: presenza en 'Faro de Vigo'”, en Xornadas sobre Celso Emilio Ferreiro: actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Vigo, os días 28, 29 e 30 de outubro. Coordinación, Charo Ferreiro e Inmaculada Pena, Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004, pp. 125-132.

“Ata sempre, Xela, intempérianos”, en Xela Arias, quedas en nós. Edición Valentín Arias, Vigo: Edición Xerais de Galicia, 2004, pp. 73-75.

“Lorenzo Varela e Manuel Lueiro Rey : crónica dunha amizade (homenaxes, textos literarios e documentos)”, en Lorenzo Varela : Día das Letras Galegas 2005. Organizado polo Departamento de Filoloxía Galega; baixo a coordinación de Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2005, pp. 87-140.

“Labor xornalístico : o xornal El Momento. (A Coruña, febreiro-marzo 1930)”, en Actas do II Congreso Manuel Luís Acuña. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte, Santiago de Compostela: Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 2005, pp. 115-127.

“Lorenzo Varela e Lueiro Rey”, Foro das 20 alocucións. Homenaxe ao escritor Lorenzo Varela, Vigo: Concello de Monterroso-Xerais, 2007, pp. 50-52.

"Fotobiografía" e "Celso Emilio Ferreiro: a súa obra na súa voz", en Celso Emilio Ferreiro. Fotobiografía sonora, Sarria: Ouvirmos, 2008.

“Acuña na radio, poetas de Galicia”, en Actas do III Congreso Manuel Luís Acuña. A Pobra de Trives, 16-18 de novembro de 2006. Edición de Xoán Carlos Domínguez e Xosé Manuel Cid Fernández. Santiago de Compostela. Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, D.L. 2008, p. 137-139.

“Lueiro Rey canta a Ourense”, Marcos Valcárcel. O valor da xenerosidade, 2009, Difusora.

"Lois Antón: epifanía da cultura popular. Un fistor que atopa a súa voz". Voz da terra, arela de pobo, Ourense: Asoc. Cultural e Xuvenil de Ramirás, 2009.

“Xesús Alonso Montero: ex toto corde”, Ex toto corde : no oitenta aniversario de don Xesús Alonso Montero , Santa Comba: tresCtres, 2009.

“Lugrís Freire : a vida dun patriota, desde a orixes até a época cubana”, en Congreso sobre Lugrís Freire. Edición de Carme Fernández Pérez-Sanjulián, María Pilar García Negro, Henrique Rabuñal Corgo, A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, pp. 27-54.

"O poeta da "Longa noite de pedra", en Galegos de Ourense, Ourense: Deputación de Ourense, 2012.

“Proxección exterior da narrativa galega”, en VI Encontro de Escritores Galegos : Literatura e proxección exterior : Pazo de Mariñán 20, 21 e 22 de novembro de 2008. Edición ao coidado de Xosé Manuel Fernández Castro e Luciano Rodríguez Gómez. A Coruña: Dpeutación Provincial da Coruña, 2012, pp. 33-38.

“Entrevista. As palabras dos amigos”, Carlos Casares, o amigo das palabras, Vigo: Galaxia. 2013

“Manuel Luís Acuña, a partitura poética dunha xeración en fuga”, en Actas do IV Congreso Manuel Luís Acuña. A Pobra de Trives, 19-21 de novembro de 2009. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte,2013, pp. 151-156.

“O xornalismo e Cunqueiro”, en Mil e un Cunqueiros, Novas olladas para un centeanario. Santiago: Consello da Cultura Galega, 2014 (publicación dixital: http://consellodacultura.gal/publicacions-dixitais/lecturaonline.php?libro=0&capitulo=5&documento=2352).

Copyleft do deseño Sonia Ballesteros Rey
Copyright Ramón Nicolás Rodríguez